ಚಾರುದತ್ತ ನಾಯಗಾಂಕರ್ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಮಶಿನ್ ಟೂಲ್ ಗಳ ಕುರಿತಾದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
9359104060
[email protected]
"/>
ಚಾರುದತ್ತ ನಾಯಗಾಂಕರ್ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿ.ಎನ್.ಸಿ. ಮಶಿನ್ ಟೂಲ್ ಗಳ ಕುರಿತಾದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
9359104060
[email protected]
"> ಚಾರುದತ್ತ ನಾಯಗಾಂಕರ್ ( Charudatta Naygaonkar)
@@[email protected]@