ತುಷಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಇಚಲಕರಂಜಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾಸಾಫ್ಟ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ.

 

9359104060

[email protected]


"/>  ತುಷಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಇಚಲಕರಂಜಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾಸಾಫ್ಟ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ.

 

9359104060

[email protected]


"> ತುಷಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ( Tushar Kulkarni )

ತುಷಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ( Tushar Kulkarni )

 ತುಷಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಇಚಲಕರಂಜಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾಸಾಫ್ಟ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ.

 

9359104060

[email protected]


@@[email protected]@